Събития

Общо отчетно-изборно събрание 2020

Управителният съвет на „КЛУБ ЧЕРВЕНИ ВОЙВОДИ – СЛИВЕН“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 03.12.2020 г. в 19.00 ч. Клуба, гр.Сливен, ул. Ел. Багряна 1.

Управителният съвет на „КЛУБ ЧЕРВЕНИ ВОЙВОДИ – СЛИВЕН“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 03.12.2020 г. в 19.00 ч. Клуба, гр.Сливен, ул. Ел. Багряна 1 при следния дневен ред : 1.Отчет за изминалия период. докладчик – Ивайло Веселинов Василев – член на УС 2. Финансов отчет за приходи и разходи на клуба. докладчик –Станислав Стоянов Стамов - касиер 3. Избор на Председател и Управителен съвет. 4. План за работа през 2021 г. 5. Прекратяване на членство в клуба. 6. Приемане на нови членове на клуба. 7. Разни. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Управителния съвет: (Щерю Атанасов)

 

Актуално класиране

Областно първенство - Сливен 2019/20

отбор п р з т
Аполон (кв.Речица, Сливен) 8 0 0 24
ФК Тунджа 2009 (Мечкарево) 7 0 1 21
ФК Червени войводи (Сливен) 6 0 2 18
ФК Левски Младово 2018 (Младово) 4 1 3 13
ФК Кортен 2012 (Кортен) 2 1 5 7
ФК Балкан (Твърдица) 2 0 6 6
ФК Паланките (Бяла Паланка) 1 0 7 3
ФК “Ботев – Кермен” - Кермен 1 0 7 3